Vejledning for anvisning af Syns- og skønspersoner

Baggrund

ADIPA er en forening for rådgivere, der er ansat i eller indehaver af et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR (Intellectual Property Rights). Foreningen har eksisteret i mere end 100 år og varetager på medlemmernes vegne kontakten til bl.a. Patent- og Varemærkestyrelsen og Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI). Inden for foreningen er der nedsat en række fagudvalg bestående af medlemmer med særlig ekspertise og interesse for de enkelte fagområder. Fagudvalgene giver forslag til foreningens bestyrelse til høringssvar og andre udtalelser. Foreningen afholder løbende faglige arrangementer for medlemmerne vedrørende IPR-lovgivning, specielt dansk, udenlandsk og international patentlovgivning, retspraksis osv.

ADIPA tæller ca. 200 medlemmer fordelt på over 25 patentbureauer (april 2024). Egentlige medlemmer har mindst tre års anciennitet som selvstændige IP rådgivere og er bundet af foreningens etiske regler. Medlemmerne har derudover gennemført et af foreningen arrangeret kursus om rådgivers praktiske og juridiske rolle.

ADIPA påtager sig efter anmodning fra en skønsrekvirent at anvise foreningsmedlemmer som skønspersoner i retssager vedrørende industriel retsbeskyttelse, særligt patentretssager. Til anvisning af skønspersoner har foreningen nedsat et Skønsudvalg, der løbende fører en liste over medlemmer, der opfylder de af bestyrelsen fastsatte kriterier for at kunne virke som skønspersoner, jf. afsnit 7 nedenfor, og som er villige til at lade sig anvise som skønspersoner. Foreningens skønspersonsliste tæller 36 medlemmer fra 19 patentbureauer (april 2024). Siden 1999 har foreningen i gennemsnit anvist skønspersoner i 5-6 danske patentretssager årligt.

Anvisning af skønspersoner

Snarest muligt efter foreningens modtagelse af en anmodning i henhold til afsnit 3 informerer sekretariatet Skønsudvalgets udvalgsleder, der indkalder til møde i Skønsudvalget. Indkaldelse til møde i Skønsudvalget skal indeholde oplysninger om:

 1. parternes navne,
 2. deres eventuelle patentfuldmægtige,
 3. deres advokater,
 4. sagens genstand,
 5. de relevante patent-, brugsmodel-, design- eller varemærkenumre, og
 6. fuldmægtig under ansøgnings- og evt. indsigelsesprocedure.

Eventuelt manglende oplysninger søges indhentet ved forespørgsel hos skønsrekvirenten.

Såfremt et medlem af Skønsudvalget er af den opfattelse, at der kan rejses tvivl om hans uvildighed i forbindelse med en sag, hvor Skønsudvalget skal anvise en skønsperson, underretter vedkommende straks Skønsudvalgets udvalgsleder herom. De øvrige medlemmer af Skønsudvalget afgør herefter, om der er noget til hinder for, at det pågældende medlem kan medvirke ved udvælgelse og anvisning af en skønsperson.

Skønsudvalget fører en liste (”skønspersonsliste”) over medlemmer af ADIPA, der opfylder de af bestyrelsen fastsatte kriterier for at kunne virke som skønspersoner, jf. afsnit 7, og som ved skriftlig henvendelse til Skønsudvalget har erklæret sig villige til at påtage sig hvervet som skønsperson. Listen holdes tilgængelig for ADIPAs medlemmer. De af ADIPAs bestyrelse fastsatte kriterier for, at et medlem kan optages på skønspersonslisten er, at:

 • vedkommende skal være egentligt medlem af ADIPA,
 • vedkommende skal have deltaget i et af ADIPA afholdt skønspersonskursus,
 • vedkommende skal være EPA’er,
 • vedkommende skal have været bisidder for en advokat og bidraget selvstændigt i mindst 3 danske patentretssager, der involverer patentkrænkelse og gyldighed. I mindst én af sagerne skal der have været foretaget syn og skøn, dvs. der foreligger en skønserklæring. De to andre sager skal være afsluttede sager om foreløbigt forbud eller sager, hvor der har været afholdt syns- og skønsmøde.

Såfremt et medlem af ADIPA, der ikke opfylder alle kriterierne ovenfor, i forbindelse med ansøgning om optagelse på skønspersonslisten anmoder om dispensation fra et eller flere af ovenstående kriterier, tager Skønsudvalget stilling til, om anmodningen om dispensation kan imødekommes.

Skønsudvalget undersøger, om der findes et eller flere medlemmer på skønspersonslisten, som under hensyn til sagens beskaffenhed anses for uvildige, og som er egnede og villige til at lade sig udmelde som skønsperson. Skønspersonsudvalget udarbejder indstilling til skønsperson, hvorefter sekretariatet underretter den pågældende og skønsrekvirenten. Bestyrelsen orienteres efterfølgende. I fald foreningen ikke ser sig i stand til at anvise en skønsperson, meddeler sekretariatet skønsrekvirenten dette.
Skønspersonsprotokol

Skønsudvalget fører en skønspersonsprotokol, som skal indeholde oplysninger om dato for Skønsudvalgets anvisning af et medlem som skønsperson med angivelse af navn og firma,

 1. skønsrekvirentens navn,
 2. sagens nummer, parternes navne og i det omfang, det er muligt, navnene på de i sagen implicerede rådgivere,
 3. det eller de patenter, brugsmodeller, designs og varemærker, sagen vedrører, og sagens udfald.

Vedtaget af ADIPAs bestyrelse den 16.11.2015 efter indstilling fra Skønsudvalget. Opdateret jf. godkendte vedtægter v. ADIPAs generalforsamling marts 2024.