Om ADIPA

 ADIPA

  • stiller krav om, at medlemmerne er omfattet af en ansvarsforsikring på minimum 10 millioner DKK
  • sætter faglige standarder og normer, herunder branche-etiske regler som medlemmerne er forpligtet af - de etiske regler omfatter bl.a. forpligtelser om hemmeligholdelse og habilitet
  • samarbejder med andre brancheorganisationer i Danmark herunder bl.a. organisationer som Dansk Erhverv og Dansk Industri med henblik på at sikre bedst mulige forhold for IP retten og sikre bedste mulige IP-vilkår for dansk erhvervsliv
  • deltager aktivt i forbindelse med lovændringer inden for det IP-retlige område og sikrer, at der udarbejdes høringssvar så lovændringerne gavner IP rettens brugere
  • indstiller medlemmer som sagkyndige dommere i IP-retssager ved Sø- og Handelsretten og som sagkyndige retsmedlemmer ved Østre og Vestre Landsret
  • samarbejder med Patent- og Varemærkestyrelsen om styrelsens praksis
  • sikrer videreuddannelse på et højt niveau

Ansvar og faglighed

For at blive medlem af ADIPA skal medlemmets arbejdsplads have en ansvarsforsikring og love at efterleve foreningens etiske regler og normer. Det sender et stærkt signal til virksomhedens kunder, at vi tager vores ansvar alvorligt og forpligter os til høj faglig og etisk standard.

Høringssvar

ADIPA varetager det danske erhvervslivs interesser over for nationale såvel som internationale myndigheder.

ADIPA høres i forbindelse med lovændringer vedrørende IP både nationalt og internationalt. Høringssvar udarbejdes af relevante udvalg bestående af erfarne patent- og varemærkekonsulenter fra et bredt udsnit af branchen og ofte i samarbejde med andre foreninger i branchen og industrien. 

Ved at udarbejde et samlet svar til lovgiverne sender branchen et stærkt signal om, at der ikke blot er en enkelt indvending mod et lovforslag, men at en samlet branche ønsker at blive hørt. 

Det giver troværdighed og vægt til høringssvarene, at de udarbejdes af branchen i fællesskab. 

Samarbejde, lokalt

ADIPA samarbejder med øvrige brancheorganisationer i Danmark. For eksempel kan høringssvar udarbejdes i samarbejde med øvrige juridiske organisationer som Foreningen for Industriel Retsbeskyttelse, FIR, som er den danske del af AIPPI, Advokatsamfundet, DIFI, DIP mfl. ADIPA har repræsentanter i bestyrelsen for både FIR og DIFI.

ADIPA samarbejder også med Dansk Industri og Dansk Erhverv om at repræsentere danske virksomheders interesser indenfor IP-området over for lovgiverne. 

ADIPA er således bindeled for faglige samarbejdspartnere og samler IPR-branchen om opgaverne.

Herudover har ADIPA faste kontaktudvalgsmøder med Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor generel praksis drøftes. 

Samarbejde, internationalt

ADIPA samarbejder også med af FICPI, som er den internationale forening for IP attorneys. En række af foreningens medlemmer aktivt i FICPIs komitearbejde som medlemmer af udvalgene under CET, ”the Study and Work Committees” med områder som patenter, varemærker, internationale patentforhold, IP-retssager, mv. ADIPA sender også en repræsentant til FICPI World Congres og til ExCos, hvilket sikrer kommunikation med FICPIs præsident og repræsentanter for tilsvarende IPR-foreninger i udlandet. Ligeledes deltager en række af ADIPAs medlemmer i udarbejdelsen af landerapporter i forbindelse med Questions fra FICPI. 

Skønsmænd

ADIPA foreslår foreningsmedlemmer som skønsmænd i retssager vedrørende industriel retsbeskyttelse, særligt patentretssager, hvor det ikke alene er væsentligt, at skønsmanden har patentretlig indsigt, men også at skønsmanden har den relevante tekniske baggrund. Derved bidrager ADIPA til at afgørelser inden for IPR området har en høj faglig standard.

Faglig udvikling

ADIPA har et aktivt uddannelsesudvalg, der sørger for faglig udvikling og kompetenceudvikling på et højt niveau og på et omkostningsniveau, der gør det muligt for alle at deltage. ADIPAs uddannelsesarrangementer er i reglen gratis for medlemmer.