Foreningens vedtægter

Foreningens ændrede vedtægter, som vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2022, træder i kraft 1. januar 2023 og kan downloades her:

Vedtægter gældende pr. januar 2023

 

Foreningens vedtægter kan downloades i PDF-format:

Foreningens vedtægter som vedtaget på generalforsamlingen 20 marts 2014

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er ADIPA. Herudover benyttes følgende navn:

“Association of Danish Intellectual Property Attorneys”

“Patentagentforeningen”

“De Danske Patentagenters Forening”

“Patent- og Varemærkerådgiverforeningen”

“IP-rådgiverforeningen”

1.2

Foreningens hjemsted er København.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er:

2.1

at fremme og styrke erhvervsinteresser ved at fremme og styrke kendskab til og viden om intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR);

2.2

at varetage IPR branchens interesser ved at sætte faglig udvikling og kompetenceudvikling i centrum;

2.3

at sætte faglige standarder og normer, herunder branche-etiske regler;

2.4

at varetage IPR branchens interesser over for nationale såvel som internationale myndigheder og det omgivende samfund;

2.5

at være bindeled til internationale IPR foreninger og andre faglige samarbejdspartnere;

2.6

at samle IPR branchen til samvirke om disse opgaver.

§ 3 Medlemskab

3.1

Som egentligt medlem kan optages personer, der er ansat i eller indehaver af et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark. Personen skal have mindst tre års anciennitet som selvstændig IP rådgiver i et firma af den nævnte art og skal erklære at ville overholde foreningens etiske regler jf. § 13. Endvidere skal personen fremlægge en anbefaling fra 2 egentlige medlemmer.

3.2

Som associeret medlem kan optages personer med den i § 3.1 nævnte baggrund men med kun et års anciennitet som selvstændig IP rådgiver.

3.3

For at blive optaget som egentligt medlem skal ansøger have gennemgået et af foreningen arrangeret kursus om rådgivers praktiske og juridiske rolle.

3.4

Ansøgning om optagelse i foreningen som egentligt eller associeret medlem sendes til foreningen med den fornødne dokumentation, jf. §§ 3.1 og 3.2.

3.5

Afslag på ansøgning om optagelse som medlem af foreningen kan af ansøger indbringes for
generalforsamlingen.

3.6

Personer, som foreningen vil hædre på grund af særlig fortjenstfuld virksomhed til fremme af den industrielle retsbeskyttelse eller til gavn for branchen, kan udnævnes til æresmedllemer. Udnævnelsen sker ved generalforsamlingsbeslutning på grundlag af forslag fra bestyrelsen.

3.7

I særlige tilfælde kan bestyrelsen med generalforsamlingens godkendelse optage andre personer end de i § 3.2 nævnte som associerede medlemmer.

3.8

Egentlige medlemmer er tillige medlemmer af Fédération Internationale des Conseils en
Propriété Industrielle (FICPI), idet de samtidig forpligter sig til at overholde de af FICPI til enhver tid fastsatte særlige regler.

§ 4 Kontingent

4.1

Medlemmer, med undtagelse af æresmedlemmer, betaler årligt et medlemskontingent, der skal dække foreningens normale aktiviteter. Medlemskontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og opkræves i januar måned. Medlemmerne betaler ved indtræden i foreningen et kvartalsvis forholdsmæssigt medlemskontingent for indtrædelsesåret.

4.2

Ekstraordinære medlemskontingenter kan pålignes medlemmerne efter beslutning af generalforsamlingen.

4.3

Æresmedlemmer er fritaget for at betale det årlige medlemskontingent og eventuelle ekstraordinære medlemskontingenter i henhold til § 4.2.

4.4

Ved ophør af medlemskab har det udtrædende medlem intet krav på foreningens formue og eventuelt forudbetalt medlemsbidrag refunderes ikke.

4.5

Egentlige medlemmer betaler tillige et særligt kontingent til FICPI, der opkræves af foreningen, jf. § 3.8.

§ 5 Ophør af medlemskab

5.1.

Når medlemmet over for foreningen skriftligt erklærer at ville udtræde. Udtræden kan dog først finde sted efter ét års medlemskab og med mindst 6 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

5.2.

Når medlemmet ikke længere opfylder optagelseskravene, jf. § 3.1 og 3.2.

5.3.

Når medlemmet trods gentagen skriftlig opfordring undlader at betale fastsatte medlemskontingenter.

5.4

Når medlemmet ved dom må anses at have mistet den for udøvelse af IPR rådgivningsvirksomhed nødvendige tillid.

5.5

Når medlemmet ikke overholder de etiske regler jf. § 13.

5.6

Bestyrelsen træffer afgørelse om medlemskabets ophør i de i § 5.2-5.5 nævnte tilfælde. Medlemmet kan indbringe afgørelsen for generalforsamlingen.

5.7

Når generalforsamlingen har besluttet, at medlemmet skal ekskluderes, jf. § 6.7.3.

§ 6 Generalforsamlingen

6.1

Generalforsamlingen

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

6.2

Afholdelse af ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar eller marts måned. Formanden indkalder til generalforsamlingen med mindst 10 dages varsel ved skriftlig meddelelse, herunder pr. e-mail, til medlemmerne med dagsorden.

6.3

Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmer til ændring af vedtægter skal være indleveret til bestyrelsen senest 31. december. Øvrige forslag fra medlemmerne til beslutning på generalforsamlingen skal være indleveret til bestyrelsen senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

6.4

Generalforsamlingens dagsorden

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent;
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år;
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Godkendelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af medlems-kontingent og eventuelt ekstraordinært medlemskontingent, for det kommende regnskabsår;
 5. Forslag stillet af bestyrelsen;
 6. Forslag stillet af et medlem;
 7. Valg af formand og kasserer;
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter;
 9. Valg af 2 revisorer;
 10. Godkendelse af udvalgsformænd;
 11. Eventuelt.

6.5

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når bestyrelsen opfordres skriftligt dertil af mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer.

6.6

Beslutningsdygtighed

6.6.1

Kun egentlige medlemmer og æresmedlemmer, der har været egentlige medlemmer, har stemmeret på generalforsamlingerne.

6.6.2

En generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

6.6.3

Er en generalforsamling som følge af reglen i § 6.6.2 ikke beslutningsdygtig, vil endelig beslutning kunne træffes på en generalforsamling, der indvarsles snarest muligt på sædvanlig måde, og som er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af stemmeberettigede medlemmer, som er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt.

6.7

Afstemninger

Hvor andet ikke er bestemt, træffer generalforsamlingen beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af kampvalg til bestyrelsen skal afstemningen foregå skriftligt.

6.7.1.

Ændring af foreningens vedtægter

Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer, som er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, stemmer derfor.

6.7.2.

Ophævelse af foreningen

Ophævelse af foreningen kræver, at mindst fire femtedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer, der skal være til stede, stemmer derfor.

6.7.3

Eksklusion af medlemmer

Eksklusion af medlemmer i medfør af § 5.7 kræver, at mindst tre fjerdedele af foreningens
stemmeberettigede medlemmer, som er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, stemmer derfor.

6.7.4

Dirigenten

Dirigenten har i øvrigt beføjelse til at fastlægge retningslinier for afstemningstema og fremgangsmåde, herunder at påse, at bestemmelserne i § 7.1 opfyldes ved valg til bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsen

7.1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der må maksimalt vælges to personer fra hvert samme firma. Foreningen tegnes af formanden alene eller af en næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

7.2

Bestyrelsen består af formand og kasserer, der vælges særskilt på den ordinære generalforsamling, jf. § 6.4, samt af indtil 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Blandt disse konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, der om muligt skal være rådgiver på det område, der ikke er formandens primære område (patent/varemærke).

7.3

Samtlige egentlige medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

7.4

For at sikre kontinuitet i bestyrelsen, vælges bestyrelsesmedlemmerne normalt for to år ad
gangen. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen ved enkelte bestyrelsesmedlemmers forfald.

7.5

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens arkiver.

7.6

Bestyrelsen kan meddele oplysninger og afgive erklæringer eller skøn, der måtte blive ønsket af myndigheder eller andre.

7.7

Bestyrelsen nedsætter udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens formål. Udvalgsformanden udpeges blandt foreningens medlemmer ud fra deres kvalifikationer i relation til de enkelte udvalg.

7.8

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det fornødent eller opfordres hertil af mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7.9

Bestyrelsen tilstiller foreningens medlemmer referat af bestyrelsesmøder og af generalforsamlinger.

7.10

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når to tredjedele af dens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget, eller, hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme.

7.11

Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp.

7.12

Bestyrelseshverv er ulønnede tillidshverv.

§ 8 Stående udvalg

Foreningen har nedennævnte stående udvalg, nemlig Administrative Udvalg, Kontaktudvalg og Fagudvalg. Udvalgene giver indstilling til bestyrelsen vedrørende deres respektive ansvarsområder

8.1

Hvert udvalg, med undtagelse af Kontaktudvalget til Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS), ledes af en formand, der udpeges af bestyrelsen for 3 år ad gangen.

8.2

Formanden for et udvalg udpeger et antal medlemmer til udvalget afhængig af udvalgets
opgaver. Medlemmerne skal godkendes af bestyrelsen.

8.3

Alle udvalgshverv er ulønnede tillidshverv.

§ 9 Administrative udvalg

9.1

Arrangementsudvalget, der planlægger og arrangerer foredrag m.v. for foreningens medlemmer.

9.2

Uddannelsesudvalget, der planlægger og arrangerer uddannelse, herunder efteruddannelse, for foreningens medlemmer.

9.3

Skønsmandsudvalget, der behandler sager vedrørende udmelding af skønsmænd og giver indstilling til bestyrelsen samt planlægger og arrangerer uddannelse, herunder efteruddannelse, af skønsmænd. Medlemmerne af dette udvalg skal være egentlige medlemmer.

9.4

Vedtægtsudvalget, der behandler sager vedrørende foreningens vedtægter, herunder forslag til ændringer.

9.5

Breviarudvalget, der har ansvaret for foreningens arkiver.

9.6

Disciplinærudvalget, der behandler klager vedrørende medlemmers manglende overholdelse af de etiske regler, jf. § 13. Disciplinærudvalget træffer afgørelse om pålæggelse af sanktioner i form af irettesættelse eller advarsler samt giver indstilling til bestyrelsen om pålæggelse af sanktion i form af eksklusion, jf. §§ 5.5 og 5.6. Medlemmer af disciplinærudvalget skal være egentlige medlemmer af foreningen, der tillige er medlemmer af FICPI.

Disciplinærudvalget og bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til indholdet af de klagesager, som de behandler. Tavshedspligten gælder dog kun i det omfang, at oplysningerne ikke allerede var kommet offentligheden til kundskab, før klagesagen blev behandlet.

Udvalgets afgørelser offentliggøres på foreningens hjemmeside i anonymiseret form.

 

§ 10 Kontaktudvalg

10.1

Kontaktudvalget til Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS). Foreningens formand er tillige formand for udvalget og repræsenterer foreningen overfor PVS. Formanden udpeger det nødvendige antal medlemmer. Udvalget behandler sager med relation til PVS.

10.2

Kontaktudvalget til Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI). Udvalget behandler sager med relation til FICPI. Medlemmerne af dette udvalg skal være egentlige medlemmer.

§ 11 Fagudvalg

11.1

Fagudvalgene behandler sager inden for eget ansvarsområde og giver forslag til bestyrelsen til høringssvar og andre udtalelser.

11.2

Fagudvalget vedrørende patenter, brugsmodeller og beskyttelsescertifikater.

11.3

Fagudvalget vedrørende varemærker.

11.4

Fagudvalget vedrørende design.

§ 12 Foreningens regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13 Etiske regler

13.1

Ethvert medlem af foreningen skal udvise god kollegial adfærd.

13.2

Ethvert medlem er forpligtet til at hemmeligholde ethvert anliggende, som betros medlemmet i dets egenskab af IPR rådgiver.

13.3

Et medlem er forpligtet til at afvise eller frasige sig en opgave i tilfælde af inhabilitet samt under alle omstændigheder
a) når dens påtagelse eller videreførelse ville medføre pligtstridige handlinger;
b) i konflikttilfælde, hvor medlemmet eller dettes firma repræsenterer eller har repræsenteret en anden part vedrørende konflikten.

13.4

I tilfælde, hvor et medlem ikke kan eller vil påtage sig at videreføre en opgave, er medlemmet forpligtet til uden unødigt ophold at give klienten/ordregiveren meddelelse herom og bestræbe sig for, at de nødvendige skridt til undgåelse af rettighedstab som følge af vægringen bliver foretaget rettidigt, såfremt det er tvivlsomt, om de kan nås ad anden vej.

13.5

Et medlem må ikke i sin honorarfastsættelse gøre sig økonomisk interesseret i udnyttelsen af klientens industrielle ejendomsrettigheder.

13.6

Ethvert medlem skal være dækket af en ansvarsforsikring mod økonomisk ansvar, som medlemmet måtte pådrage sig under udførelsen af erhvervet. Ansvarsforsikringens minimumsstørrelse fastsættes af bestyrelsen.

13.7

Forpligtelserne i henhold til § 13.1 til § 13.6 gælder også når flere medlemmer er etableret i kontorfælleskab eller ved andet økonomisk samarbejde.

§ 14 Ophævelse

14.1

Ved ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler.