Foreningens vedtægter

Foreningens ændrede vedtægter, som vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2022, trådte i kraft 1. januar 2023 og kan downloades i pdf-format hér:

Vedtægter gældende pr. januar 2023

 

Foreningens vedtægter som vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2022:

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

1.1
Foreningens navn er ADIPA. Herudover benyttes følgende navn:
”Association of Danish Intellectual Property Attorneys”
”Patentagentforeningen”
”De Danske Patentagenters Forening”
”Patent- og Varemærkerådgiverforeningen”
”IP-rådgiverforeningen”

1.2
Foreningens hjemsted er København.

 

§ 2 Foreningens formål


Foreningens formål er:


2.1
at fremme og styrke erhvervsinteresser ved at fremme og styrke kendskab til og viden om
intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR);


2.2
at varetage IPR branchens interesser ved at sætte faglig udvikling og kompetenceudvikling i
centrum;

2.3
at sætte faglige standarder og normer, herunder branche-etiske regler;

2.4
at varetage IPR branchens interesser over for nationale såvel som internationale myndigheder og
det omgivende samfund;

2.5
at være bindeled til internationale IPR foreninger og andre faglige samarbejdspartnere;

2.6
at samle IPR branchen til samvirke om disse opgaver.

 

§ 3 Medlemskab

3.1
Som egentligt medlem kan optages personer, der er ansat i eller indehaver af et firma, hvis
hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR i Danmark. Personen
skal have mindst tre års anciennitet som selvstændig IP rådgiver i et firma af den nævnte art
og skal erklære at ville overholde foreningens etiske regler jf. § 13. Endvidere skal personen
fremlægge en anbefaling fra 2 egentlige medlemmer.

3.2
Som associeret medlem kan optages personer med den i § 3.1 nævnte baggrund men
med kun et års anciennitet som selvstændig IP rådgiver.

3.3
For at blive optaget som egentligt medlem skal ansøger have gennemgået et af foreningen
arrangeret kursus om rådgivers praktiske og juridiske rolle.

3.4
Ansøgning om optagelse i foreningen som egentligt eller associeret medlem sendes til foreningen
med den fornødne dokumentation, jf. §§ 3.1 og 3.2.

3.5
Afslag på ansøgning om optagelse som medlem af foreningen kan af ansøger indbringes for
generalforsamlingen.

3.6
Personer, som foreningen vil hædre på grund af særlig fortjenstfuld virksomhed til
fremme af den industrielle retsbeskyttelse eller til gavn for branchen, kan udnævnes til
æresmedllemer. Udnævnelsen sker ved generalforsamlingsbeslutning på grundlag af
forslag fra bestyrelsen.

3.7
I særlige tilfælde kan bestyrelsen med generalforsamlingens godkendelse optage andre personer
end de i § 3.2 nævnte som associerede medlemmer.

 

§ 4 Kontingent

4.1
Medlemmer, med undtagelse af æresmedlemmer, betaler årligt et medlemskontingent, der skal
dække foreningens normale aktiviteter. Medlemskontingentet fastsættes af den ordinære
generalforsamling og opkræves i januar måned. Medlemmerne betaler ved indtræden i foreningen
et kvartalsvis forholdsmæssigt medlemskontingent for indtrædelsesåret.

4.2
Ekstraordinære medlemskontingenter kan pålignes medlemmerne efter beslutning af
generalforsamlingen.

4.3
Æresmedlemmer er fritaget for at betale det årlige medlemskontingent og eventuelle
ekstraordinære medlemskontingenter i henhold til § 4.2.

4.4
Ved ophør af medlemskab har det udtrædende medlem intet krav på foreningens
formue og eventuelt forudbetalt medlemsbidrag refunderes ikke.

 

§ 5 Ophør af medlemskab

5.1.
Når medlemmet over for foreningen skriftligt erklærer at ville udtræde. Udtræden kan dog først
finde sted efter ét års medlemskab og med mindst 6 måneders varsel til udløbet af et
regnskabsår.

5.2.
Når medlemmet ikke længere opfylder optagelseskravene, jf. § 3.1 og 3.2. I særlige tilfælde kan
bestyrelsen dog lade et medlemskab fortsætte ved midlertidig dokumenteret ledighed.

5.2.
Når medlemmet ikke længere opfylder optagelseskravene, jf. § 3.1 og 3.2. I særlige tilfælde kan
bestyrelsen dog lade et medlemskab fortsætte ved midlertidig dokumenteret ledighed.

5.3.
Når medlemmet trods gentagen skriftlig opfordring undlader at betale fastsatte
medlemskontingenter.

5.4
Når medlemmet ved dom må anses at have mistet den for udøvelse af IPR
rådgivningsvirksomhed nødvendige tillid.

5.5
Når medlemmet ikke overholder de etiske regler jf. § 13.

5.6
Bestyrelsen træffer afgørelse om medlemskabets ophør i de i § 5.2-5.5 nævnte tilfælde. Medlemmet
kan indbringe afgørelsen for generalforsamlingen.

5.7
Når generalforsamlingen har besluttet, at medlemmet skal ekskluderes, jf. § 6.7.3.

 

§ 6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

6.2 Afholdelse af ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar eller marts måned. Formanden indkalder til
generalforsamlingen med mindst 10 dages varsel ved skriftlig meddelelse, herunder pr. email, til medlemmerne med dagsorden. Forslag til ændring af vedtægterne, til eksklusion af
medlemmer samt til ophævelse af foreningen skal tilsvarende være varslet skriftligt til
medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

6.3 Forslag fra medlemmer
Forslag fra medlemmer til ændring af vedtægter, til eksklusion af medlemmer samt til
ophævelse af foreningen skal være indleveret til bestyrelsen senest 31.december.
Øvrige forslag fra medlemmerne til beslutning på generalforsamlingen skal være
indleveret til bestyrelsen senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

6.4 Generalforsamlingens dagsorden


Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent;
2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år;
3) a) Godkendelse af regnskab.
b) Godkendelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af medlems-kontingent og
eventuelt ekstraordinært medlemskontingent, for det kommende regnskabsår;
4) Forslag stillet af bestyrelsen;
5) Forslag stillet af et medlem;
6) Valg af formand og kasserer;
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter;
8) Valg af 2 revisorer;
9) Godkendelse af udvalgsformænd;
10) Eventuelt.


6.5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når
bestyrelsen opfordres skriftligt dertil af mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer.

6.6 Beslutningsdygtighed

6.6.1
Kun egentlige medlemmer og æresmedlemmer, der har været egentlige medlemmer, har
stemmeret på generalforsamlingerne.

6.6.2
En generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af stemmeberettigede
medlemmer, som er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

6.7 Afstemninger
Hvor andet ikke er bestemt, træffer generalforsamlingen beslutninger ved simpel
stemmeflerhed. I tilfælde af kampvalg til bestyrelsen skal afstemningen foregå skriftligt.

6.71. Ændring af foreningens vedtægter
Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst to tredjedele af foreningens
stemmeberettigede medlemmer, som er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, stemmer
derfor.

6.7.2. Ophævelse af foreningen
Ophævelse af foreningen kræver, at mindst fire femtedele af foreningens stemmeberettigede
medlemmer, der skal være til stede, stemmer derfor.

6.7.3 Eksklusion af medlemmer
Eksklusion af medlemmer i medfør af § 5.6, andet punktum, og § 5.7 kræver, at
mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

6.7.4 Dirigenten
Dirigenten har i øvrigt beføjelse til at fastlægge retningslinjer for afstemningstema og
fremgangsmåde, herunder at påse, at bestemmelserne i § 7.1 opfyldes ved valg til bestyrelsen.

 

§ 7 Bestyrelsen


7.1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på
generalforsamlingen. Der må maksimalt vælges to personer fra hvert samme firma.
Foreningen tegnes af formanden alene eller af en næstformand i forening med et
andet bestyrelsesmedlem.

7.2
Bestyrelsen består af formand og kasserer, der vælges særskilt på den ordinære
generalforsamling, jf. § 6.4, samt af indtil 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Blandt disse
konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, der om muligt skal være rådgiver på det
område, der ikke er formandens primære område (patent/varemærke).

7.3
Samtlige egentlige medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

7.4
For at sikre kontinuitet i bestyrelsen vælges bestyrelsesmedlemmerne normalt for to år ad
gangen. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen ved enkelte
bestyrelsesmedlemmers forfald.

7.5
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens arkiver.

7.6
Bestyrelsen kan meddele oplysninger og afgive erklæringer eller skøn, der måtte blive ønsket af
myndigheder eller andre.

7.7
Bestyrelsen nedsætter udvalg inden for relevante områder til varetagelse af foreningens
formål. Udvalgsformanden udpeges blandt foreningens medlemmer ud fra deres
kvalifikationer i relation til de enkelte udvalg.

7.8
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når formanden finder det fornødent eller
opfordres hertil af mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7.9
Bestyrelsen tilstiller foreningens medlemmer referat af bestyrelsesmøder og af generalforsamlinger.

7.10
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når to tredjedele af dens medlemmer er til stede eller
repræsenteret ved fuldmagt. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed gør formandens stemme udslaget, eller, hvis denne ikke er til stede,
næstformandens stemme.

7.11
Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp.

7.12
Bestyrelseshverv er ulønnede tillidshverv.

 

§ 8 Stående udvalg


Foreningen har nedennævnte stående udvalg, nemlig Administrative Udvalg, Kontaktudvalg og
Fagudvalg. Udvalgene giver indstilling til bestyrelsen vedrørende deres respektive ansvarsområder

8.1
Hvert udvalg, med undtagelse af Kontaktudvalget til Patent- og Varemærkestyrelsen
(PVS), ledes af en formand, der udpeges af bestyrelsen for 3 år ad gangen.

8.2
Formanden for et udvalg udpeger et antal medlemmer til udvalget afhængig af udvalgets
opgaver. Medlemmerne skal godkendes af bestyrelsen.

8.3
Alle udvalgshverv er ulønnede tillidshverv.

 


§ 9 Administrative udvalg


9.1
Arrangementsudvalget, der planlægger og arrangerer foredrag m.v. for foreningens medlemmer.

9.2
Uddannelsesudvalget, der planlægger og arrangerer uddannelse, herunder efteruddannelse, for
foreningens medlemmer.

9.3
Skønsmandsudvalget, der behandler sager vedrørende udmelding af skønsmænd og giver
indstilling til bestyrelsen samt planlægger og arrangerer uddannelse, herunder
efteruddannelse, af skønsmænd. Medlemmerne af dette udvalg skal være egentlige
medlemmer.

9.4
Vedtægtsudvalget, der behandler sager vedrørende foreningens vedtægter, herunder forslag til
ændringer.

9.5
Disciplinærudvalget, der på bestyrelsens opfordring behandler klager vedrørende medlemmers
manglende overholdelse af de etiske regler, jf. § 13. Disciplinærudvalget giver indstilling til
bestyrelsen om pålæggelse af evt. sanktioner, herunder irettesættelse, advarsel eller eksklusion,
jf. §§ 5.5 og 5.6. Medlemmer af disciplinærudvalget skal være egentlige medlemmer af foreningen.

 


§ 10 Kontaktudvalg


10.1
Kontaktudvalget til Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS). Foreningens formand er tillige
formand for udvalget og repræsenterer foreningen over for PVS. Formanden udpeger det
nødvendige antal medlemmer. Udvalget behandler sager med relation til PVS.

 

 

§ 11 Fagudvalg


11.1
Fagudvalgene behandler sager inden for eget ansvarsområde og giver forslag til bestyrelsen til
høringssvar og andre udtalelser.


11.2
Fagudvalget vedrørende patenter, brugsmodeller og beskyttelsescertifikater.

11.3
Fagudvalget vedrørende varemærker.

11.4
Fagudvalget vedrørende design.

 

§ 12 Foreningens regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 13 Etiske regler

13.1
Ethvert medlem af foreningen skal udvise god kollegial adfærd.

13.2
Ethvert medlem er forpligtet til at hemmeligholde ethvert anliggende, som betros
medlemmet i dets egenskab af IPR rådgiver.

13.3
Et medlem er forpligtet til at afvise eller frasige sig en opgave i tilfælde af inhabilitet samt
under alle omstændigheder
a) når dens påtagelse eller videreførelse ville medføre pligtstridige handlinger;
b) i konflikttilfælde, hvor medlemmet eller dettes firma repræsenterer eller har
repræsenteret en anden part vedrørende konflikten.

13.4
I tilfælde, hvor et medlem ikke kan eller vil påtage sig at videreføre en opgave, er
medlemmet forpligtet til uden unødigt ophold at give klienten/ordregiveren meddelelse
herom og bestræbe sig for, at de nødvendige skridt til undgåelse af rettighedstab som
følge af vægringen bliver foretaget rettidigt, såfremt det er tvivlsomt, om de kan nås ad
anden vej.

13.5
Et medlem må ikke i sin honorarfastsættelse gøre sig økonomisk interesseret i
udnyttelsen af klientens industrielle ejendomsrettigheder.

13.6
Ethvert medlem skal være dækket af en ansvarsforsikring mod økonomisk ansvar, som
medlemmet måtte pådrage sig under udførelsen af erhvervet. Ansvarsforsikringens
minimumsstørrelse fastsættes af bestyrelsen.

13.7
Forpligtelserne i henhold til § 13.1 til § 13.6 gælder også når flere medlemmer er etableret i
kontorfælleskab eller ved andet økonomisk samarbejde.

 

§ 14 Ophævelse

14.1
Ved ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens