Vejledning for anvisning af Syns- og skønsmænd

Baggrund

ADIPA er en forening for rådgivere, der er ansat i eller indehaver af et firma, hvis hovedvirke er fri og uafhængig rådgivning inden for registrerbar IPR (Intellectual Property Rights). Foreningen har eksisteret i mere end 100 år og varetager på medlemmernes vegne kontakten til bl.a. Patent- og Varemærkestyrelsen og Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI). Inden for foreningen er der nedsat en række fagudvalg bestående af medlemmer med særlig ekspertise og interesse for de enkelte fagområder. Fagudvalgene giver forslag til foreningens bestyrelse til høringssvar og andre udtalelser. Foreningen afholder løbende faglige arrangementer for medlemmerne vedrørende IPR-lovgivning, specielt dansk, udenlandsk og international patentlovgivning, retspraksis o.s.v..

ADIPA tæller ca. 170 medlemmer fordelt på over 12 patentbureauer (medio 2015). Egentlige medlemmer har mindst tre års anciennitet som selvstændige IP rådgivere og er bundet af foreningens etiske regler. Medlemmerne har derudover gennemført et af foreningen arrangeret kursus om rådgivers praktiske og juridiske rolle.

ADIPA påtager sig efter anmodning fra en skønsrekvirent at anvise foreningsmedlemmer som skønsmænd i retssager vedrørende industriel retsbeskyttelse, særligt patentretssager. Til anvisning af skønsmænd har foreningen nedsat et skønsmandsudvalg, der løbende fører en liste over medlemmer, der opfylder de af bestyrelsen fastsatte kriterier for at kunne virke som skønsmænd, jf. afsnit 7 nedenfor, og som er villige til at lade sig anvise som skønsmænd. Foreningens skønsmandsliste tæller 28 medlemmer fra 12 patentbureauer (medio 2015). Siden 1999 har foreningen i gennemsnit anvist skønsmænd i 5-6 danske patentretssager årligt.

Anvisning af skønsmænd

Snarest muligt efter foreningens modtagelse af en anmodning i henhold til afsnit 3 informerer sekretariatet skønsmandsudvalgets formand, der indkalder til møde i skønsmandsudvalget. Indkaldelse til møde i skønsmandsudvalget skal indeholde oplysninger om:

 1. parternes navne,
 2. deres eventuelle patentfuldmægtige,
 3. deres advokater,
 4. sagens genstand,
 5. de relevante patent-, brugsmodel-, design- eller varemærkenumre, og
 6. fuldmægtig under ansøgnings- og evt. indsigelsesprocedure.

Eventuelt manglende oplysninger søges indhentet ved forespørgsel hos skønsrekvirenten.

Såfremt et medlem af skønsmandsudvalget er af den opfattelse, at der kan rejses tvivl om hans uvildighed i forbindelse med en sag, hvor skønsmandsudvalget skal anvise en skønsmand, underretter vedkommende straks skønsmandsudvalgets formand herom. De øvrige medlemmer af skønsmandsudvalget afgør herefter, om der er noget til hinder for, at det pågældende medlem kan medvirke ved udvælgelse og anvisning af en skønsmand.

Skønsmandsudvalget fører en liste (”skønsmandsliste”) over medlemmer af ADIPA, der opfylder de af bestyrelsen fastsatte kriterier for at kunne virke som skønsmænd, jf. afsnit 7, og som ved skriftlig henvendelse til skønsmandsudvalget har erklæret sig villige til at påtage sig hvervet som skønsmænd. Listen holdes tilgængelig for ADIPAs medlemmer.De af ADIPAs bestyrelse fastsatte kriterier for, at et medlem kan optages på skønsmandslisten er, at:

 • vedkommende skal være egentligt medlem af ADIPA,
 • vedkommende skal have deltaget i et af ADIPA afholdt skønsmandskursus,
 • vedkommende skal være EPA’er,
 • vedkommende skal have været bisidder for en advokat og bidraget selvstændigt i mindst 3 danske patentretssager, der involverer patentkrænkelse og gyldighed. I mindst én af sagerne skal der have været foretaget syn og skøn, dvs. der foreligger en skønserklæring. De to andre sager skal være afsluttede sager om foreløbigt forbud eller sager, hvor der har været afholdt syns- og skønsmøde.

Såfremt et medlem af ADIPA, der ikke opfylder alle kriterierne ovenfor, i forbindelse med ansøgning om optagelse på skønsmandslisten anmoder om dispensation fra et eller flere af ovenstående kriterier, tager skønsmandsudvalget stilling til, om anmodningen om dispensation kan imødekommes.

Skønsmandsudvalget undersøger, om der findes et eller flere medlemmer på skønsmandslisten, som under hensyn til sagens beskaffenhed anses for uvildige, og som er egnede og villige til at lade sig udmelde som skønsmand. Skønsmandsudvalget udarbejder indstilling til skønsmand, hvorefter sekretariatet underretter den pågældende og skønsrekvirenten. Bestyrelsen orienteres efterfølgende. I fald foreningen ikke ser sig i stand til at anvise en skønsmand, meddeler sekretariatet skønsrekvirenten dette.
Skønsmandsprotokol

Skønsmandsudvalget fører en skønsmandsprotokol, som skal indeholde oplysninger om dato for skønsmandsudvalgets anvisning af et medlem som skønsmand med angivelse af navn og firma,

 1. skønsrekvirentens navn,
 2. sagens nummer, parternes navne og i det omfang, det er muligt, navnene på de i sagen implicerede rådgivere,
 3. det eller de patenter, brugsmodeller, designs og varemærker, sagen vedrører, og sagens udfald.

Vedtaget af ADIPAs bestyrelse den 16.11.2015 efter indstilling fra skønsmandsudvalget.