Kriterier for optagelse på Skønsmandslisten

Kriterier

Optagelse af nye medlemmer på skønsmandslisten

 

De af ADIPA’s bestyrelse fastsatte kriterier for, at et medlem kan optages på skønsmandslisten er, at:

 

  1. vedkommende skal være egentligt medlem af ADIPA,
  2. vedkommende skal have deltaget i et af ADIPA afholdt skønsmandskursus,
  3. vedkommende skal være EPA’er,
  4. vedkommende skal have været bisidder for en advokat og bidraget selvstændigt i mindst 3 danske patentretssager, der involverer patentkrænkelse og gyldighed. I mindst én af sagerne skal der have været foretaget syn og skøn, dvs der foreligger skønserklæring. De to andre sager skal være afsluttede fogedsager, eller sager, hvor der har været afholdt syns- og skønsmøde.

 

Såfremt et medlem af ADIPA, der ikke opfylder alle kriterierne ovenfor, i forbindelse med ansøgning om optagelse på skønsmandslisten anmoder om dispensation fra et eller flere af ovenstående kriterier, tager skønsmands-udvalget stilling til, om anmodningen om dispensation kan imødekommes.

 

Hvis du opfylder ovennævnte kriterier og er interesseret i at kunne blive udpeget som skønsmand, så skriv til formanden for Skønsmands-udvalget, Jakob Pade Frederiksen (e-mail: jpf@inspicos.com), med oplysninger om de sager, hvori du har været bisidder.

 

Du skal vedlægge en liste over patentsagerne og oplyse, hvad du har bidraget med, på hvilket stadium af sagen, du kom ind i denne, parterne, parternes repræsentanter på advokat- og agentsiden samt status for sagen.

 

Skønsmandsudvalget forbeholder sig ret til at indhente udtalelser fra parternes repræsentanter.

 

Er du allerede på listen, skal du naturligvis ikke skrive til skønsmandsudvalget, medmindre du ønsker at blive slettet af listen.

 

Skønsmandsudvalget